Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องต้อง อาศัย หน่วย ความ จำ หลัก เพื่อ ใช้ เก็บ ข้อ มูล และ คำ สั่ง ซี พียูมี การ ทำ งาน เป็น วง รอบ โดย การ คำ สั่ง จาก หน่วย ความ จำ หลัก มา แปล ความ หมาย แล้ว กระ ทำ ตาม เมื่อ ทำ เสร็จ ก็ จะ นำ ผล ลัพธ์ มา เก็บ ใน หน่วย คำ จำ หลัก ซี พียูจะ กระ ทำ ตาม ขั้น ตอน เช่น นี้ เรื่อย ๆ ไป อย่าง รวด เร็ว เรียก การ ทำ งาน ลักษณะ นี้ ว่า วง รอบ ของ คำ สั่ง จาก การ ทำ งาน เป็น วง รอบ ของ ซี พียูนี้ เอง การ อ่าง เขียน ข้อ มูล ลง ใน หน่วย ความ จำ หลัก จะ ต้อง ทำ ได้ รวด เร็ว เพื่อ ให้ ทัน การ ทำ งาน ของ ซี พีย ู โดย ปกติ ถ้า ให้ ซี พียูทำ งาน ความ ถี่ ของ สัญญาณ นาฬิกา 33 เมกะเฮิรตซ์ หน่วย ความ จำ หลัก ที่ ใช้ ทั่ว ไป มัก จะ มี ความ เร็ว ไม่ ทัน ดัง นั้น กล ไก ของ ซี พียูจึง ต้อง ชะลอ ความ เร็ว ลง ด้วย การ สร้าง ภาวะ รอ (wait state) การ เลือก ซื้อ ไมโคร คอมพิวเตอร์ จึง ต้อง พิจารณา ดู ว่า มี ภาวะ รอ ใน การ ทำ งาน ด้วย หรือ ไม่ หน่วย ความ จำ หลัก ที่ ใช้กับไมโคร คอมพิวเตอร์ จึง ต้อง กำหนด คุณ ลักษณะ ใน เรื่อง ช่วง เวลา เข้า ถึง ข้อ มูล (access time) ค่า ที่ ใช้ ทั่ว ไป อยู่ ใน ช่วง ประมาณ 60 นา โน วินาที ถึง 125 นา โน วินาที ( 1 นา โน วินาที เท่ากับ 10-9 วินาที) แต่ อย่าง ไร ก็ ตาม มี การ พัฒนา ให้ หน่วย ความ จำ สามารถ ใช้กับซี พียูที่ ทำ งาน เร็ว ขนาด 33 เมกะเฮิรตซ์ ได้ โดย การ สร้าง หน่วย ความ จำ พิเศษ มา คั่น กลาง ไว้ ซึ่ง เรียก ว่า หน่วย ความ จำ แค ช (cache memory) ซึ่ง เป็น หน่วย ความ จำ ที่ เพิ่ม เข้า มา เพื่อ นำ ชุด คำ สั่ง หรือ ข้อ มูล จาก หน่วย ความ จำ หลัก มา เก็บ ไว้ ก่อน เพื่อ ให้ ซี พียูเรียก ใช้ ได้ เร็ว ขึ้น การ แบ่ง ประเภท หน่วย ความ จำ หลัก ถ้า แบ่ง ตาม ลักษณะ การ เก็บ ข้อ มูล กล่าว คือ ถ้า เป็น หน่วย ความ จำ ที่ เก็บ ข้อ มูล ไว้ แล้ว หาก ไฟ ฟ้า ดับ คือ ไม่ มี ไฟ ฟ้า จ่าย ให้กับวง จร หน่วย ความ จำ ข้อ มูล ที่ เก็บ ไว้ จะ หาย ไป หมด เรียก หน่วย ความ จำ ประเภท นี้ ว่า หน่วย ความ จำ แบบ ลบ เลือน ได้ (volatile memory) แต่ ถ้า หน่วย ความ จำ เก็บ ข้อ มูล ได้ โดย ไม่ ขึ้นกับไฟ ฟ้า ที่ เลี้ยง วง จร ก็ เรียก ว่า หน่วย ความ จำ ไม่ ลบ เลือน (nonvolatile memory) แต่ โดย ทั่ว ไป การ แบ่ง ประเภท ของ หน่วย ความ จำ จะ แบ่ง ตาม สภาพ การ ใช้ งาน เช่น ถ้า เป็น หน่วย ความ จำ ที่ เขียน หรือ อ่าน ข้อ มูล ได้ การ เขียน หรือ อ่าน จะ เลือก ที่ ตำแหน่ง ใด ก็ ได้ เรา เรียก หน่วย ความ จำ ประเภท นี้ ว่า แรม (Random Access Memory: RAM) แรม เป็น หน่วย ความ จำ แบบ ลบ เลือน ได้ และ หาก เป็น หน่วย ความ จำ ที่ ซี พียูอ่าน ได้ อย่าง เดียว ไม่ สามารถ เขียน ลง ไป ได้ ก็ เรียก ว่า รอม (Read Only Memory : ROM) รอม จึง เป็น หน่วย ความ จำ ที่ เก็บ ข้อ มูล หรือ โปรแกรม ไว้ ถาวร เช่น เก็บ โปรแกรม ควบ คุม การ จัด การ พื้น ฐาน ของ ระบบ ไมโคร คอมพิวเตอร์ (bios) รอม ส่วน ใหญ่ เป็น หน่วย ความ จำ ไม่ ลบ เลือน แต่ อาจ ยอม ให้ ผู้ พัฒนา ระบบ ลบ ข้อ มูล และ เขียน ข้อ มูล ลง ไป ใหม่ ได้ การ ลบ ข้อ มูล นี้ ต้อง ทำ ด้วย กรรม วิธี พิเศษ เช่น ใช้ แสง อุลตรา ไวโลเล็ตฉาย ลง บน ผิว ซิ ลิ กอ น หน่วย ความ จำ ประเภท นี้ มัก จะ มี ช่อง กระจก ใส สำหรับ ฉาย แสง ขณะ ลบ และ ขณะ ใช้ งาน จะ มี แผ่น กระดาษ ทึบ ปิด ทับ ไว้ เรียก หน่วย ความ จำ ประเภท นี้ ว่า อีพร็อม (Erasable Programmable Read Only Memory : EPROM)

ฮาร์ดแวร์ people were GM WEBSITE

 

 

 

สนใจติดต่อที่ http://sunyabaikawo.tri.tripod.com
tel 085-016-7112
นวัตกรรมเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ ความหมายของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บ การทำงานในระบบเครือแบบความเร็ว