Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุค นี้ เป็น ยุค ของ การ ใช้ คอมพิวเตอร์ เป็น กลุ่ม ช่วย กัน ทำงาน ซึ่ง พัฒนา การ คอมพิวเตอร์ ได้ พัฒนา อย่าง ต่อ เนื่อง จาก การ ใช้ ไมโคร คอมพิวเตอร์ ใน ฐานะ ที่ เป็น เครื่อง คอมพิวเตอร์ ส่วน ตัว หรือ ที่ เรียก พี ซี กัน มา จน ติด ปาก ค่อย ๆ ปรับ จาก พี ซี ด้าน การ เพิ่ม ขีด ความ สามารถ ของ คอมพิวเตอร์ ใน เชิง คำนวณ สูง ขึ้น มี การ ทำงาน ที่ รวด เร็ว ใช้ งาน ง่าย ต่อ มา ก็ มี การ เชื่อม โยง เข้า เป็น ระบบ และ ต่อ เชื่อม กัน เป็น เครือ ข่าย การ เชื่อม กัน เป็น เครือ ข่าย จึง เริ่ม จาก การ นำ เอา พี ซี มา ต่อ เป็น เทอร์มินัล ของ เครื่อง คอมพิวเตอร์ ขนาด ใหญ่ ให้ ทำงาน เสมือน เป็น เพียง ภาค แสดง ผล และ แป้น พิมพ์ ของ ระบบ หลัก (โฮ ส ) การ คำนวณ หลัก อยู่ ที่ เครื่อง หลัก พัฒนา การ ขั้น ต่อ มา ของ การ เชื่อม โยง คือ การ ต่อ ใน ระบบ แล น หรือ เป็น เครือ ข่าย ท้องถิ่น ระบบ แล น ที่ กล่าว ถึง เป็นการ เริ่ม จาก การ นำ เอา เครื่อง คอมพิวเตอร์ หลาย ๆ เครื่อง ต่อ ร่วม กัน เป็น เครือ ข่าย ให้ เครื่อง หนึ่ง เป็น เครื่อง หลัก ที่ ทำงาน จัด สรร การ บริการ เหมือน กับ เครื่อง มิ นิ คอมพิวเตอร์ หรือ เมนเฟรม ใน ระบบ เมนเฟรม นั้น การ ทำงาน หลัก อยู่ ที่ คอมพิวเตอร์ หลัก เรา เรียก คอมพิวเตอร์ หลัก ว่า โฮ ส พี ซี ทำ หน้าที่ เป็น เพียง จอ ภาพ และ การ อินพุต ผ่าน ทาง แป้น พิมพ์ พี ซี ที่ ต่อ ใน ระบบ นี้ จึง ต้อง จำลอง ตัว เอง ให้ เป็น เทอร์มินัล นั้น ๆ เช่น ถ้า ต่อ กับ เครื่อง มิ นิ คอมพิวเตอร์ ที่ ใช้ กับ ASCII เทอร์มินัล ก็ มี การ จำลอง ให้ เป็น ไป ตาม มาตรฐาน เทอร์มินัล นั้น ๆ เช่น แบบ ANSI แบบ VT100 แบบ VT102 เป็น ต้น และ ถ้า ต่อ กับ เครื่อง เมนเฟรม ของ ไอ บีเอ็ม ก็ มี การ จำลอง ระบบ ให้ เป็น แบบ 3270 แบบ 5251 เป็น ต้น

ฮาร์ดแวร people were GM WEBSITE

 

 

 

สนใจติดต่อที่ http://sunyabaikawo.tri.tripod.com
tel 085-016-7112
นวัตกรรมเทคโนโลยคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ ความหมายของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บ การทำงานในระบบเครือแบบความเร็ว