Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอมพิวเตอร์ เป็น อุปกรณ์ ที่ มนุษย์ ได้ คิด ประดิษฐ์ ขึ้น เพื่อ นำ มา เสริม ความ สามารถ ของ มนุษย์ ใน ด้าน กา รับ รู้ การ จำ การ คำนวณ การ เปรียบ เทียบ ตัด สิน ใจ และ การ แสดง ออก ดัง นั้น คอมพิวเตอร์ จึง มี โครง สร้าง ที่ ประกอบ ด้วย ส่วน ต่าง ๆ ให้ สามารถ ทำ งาน เป็น ระบบ สนอง ความ ต้อง การ ของ มนุษย์ การ ประมวล ผล ข้อ มูล ของ คอมพิวเตอร์ จะ ประกอบ ด้วย อุปกรณ์ รับ เข้า (input device) เพื่อ รับ ข้อ มูล และ คำ สั่ง จาก ผู้ ใช้ ภาย นอก เข้า ไป เก็บ อยู่ ใน อุปกรณ์ เก็บ ข้อ มูล หรือ หน่วย ความ จำ หลัก (main memory) คำ สั่ง ที่ เก็บ ใน ส่วน ความ จำ หลัก จะ ถูก นำ ไป ตี ความ และ สั่ง ทำ งาน ที่ หน่วย ประมวล ผล กลาง ที่ เรียก ว่า ซี พียู ซึ่ง เป็น หัว ใจ ของ การ ทำ งาน ใน คอมพิวเตอร์ ทำ หน้า ที่ คำนวณ และ เปรียบ เทียบ ข้อ มูล ที่ เก็บ ใน หน่วย ความ จำ หลัก ผล จาก การ คำนวณ หรือ ประมวล ผล จะ นำ กลับ ไป เก็บ ยัง หน่วย ความ จำ หลัก และ พร้อม ที่ จะ นำ ออก แสดง ที่ อุ ปกรณืส่ง ออก (output device) กลับ ไป สู่ ผู้ ใช้ งาน คอมพิวเตอร์ ต่อ ไป ดัง นั้น ระบบ คอมพิวเตอร์ ประกอบ ด้วย ซี พียู หน่วย ความ จำ อุปกรณ์ รับ เข้า และ อุปกรณ์ ส่ง ออก

เป็น อุปกรณ์ รับ เข้า ทำ หน้า ที่ รับ โปรแกรม และ ข้อ มูล เข้า สู่เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ รับ เข้า ที่ ใช้ กัน เป็น ส่วน ใหญ่ คือ แผง แป้น อักขระ (keyboard) และ เมาส์ (mouse)

 

ฮาร์ดแวร์ people were GM WEBSITE

 

 

 

สนใจติดต่อที่ http://sunyabaikawo.tri.tripod.com
tel 085-016-7112
นวัตกรรมเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ ความหมายของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บ การทำงานในระบบเครือแบบความเร็ว