Make your own free website on Tripod.com
ปลาทองหัวสิงค์ดำ

 

 

ชื่อไทย หัวสิงห์ดำ

ประวัติถิ่นที่อยู่อาศัย ประเทศจีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น

รูปร่างลักษณะ
สันนิษฐานข้อแรกว่าเกิดจากการนำเอาปลาทองหัวสิงห์มาผสมข้ามพันธุ์กับปลาทองลักเล่ซึ่งมีสีดำ ซึ่งปลารุ่นแรกๆ ที่ออกมาคาดว่าคงไม่ดำสนิท หางอาจจะยาว และบางตัวอาจจะมีกระโดงหลังด้วย สองและปลาสิงห์ดำตามิดเกิดจากการนำเอาปลาทองหัวสิงห์มาผสมข้ามพันธุ์กับปลาทองห้าสี ไม่ว่าจะเป็นฮอลันดาหรือริวกิ้น โดยคัดปลาที่มีสีดำเป็นหลักแลัวนำมาผสมให้ได้สีดำอีกครั้ง สามปลาสิงห์ดำตามิดเกิดจากการนำเอาปลาทองหัวสิงห์ที่มีสีดำทองมาผสมกันเองแล้วคัดพันธุ์ให้ได้สีดำ สี่ปลาสิงห์ดำตามิดเป็นปลาที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ ซึ่งสีดำเป็นสีพื้นฐานของปลาทองอยู่แล้ว นักเพาะพันธุ์ก็เลยนำมาเพาะให้ได้สีดำที่เข้มขึ้น รูปร่างลักษณะจึงออกมาเป็นปลาสิงห์ตามิด ซึ่งมีวุ้นปิดตา