Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนว คิด เกี่ยวกับสาร สนเทศ ใน องค์ กร แบ่ง แยก ระดับ เป็น สาม ระดับ ตาม สภาพ การ ใช้ งาน ภาย ใน องค์ กร ระดับ แรก เป็น สาร สนเทศ ส่วน บุคคล เป็น ระดับ ที่ บุคลากร ทุก คน ใน องค์ กร ต้อง เกี่ยว ข้องกับการ จัด การ สาร สนเทศ ของ ตน เอง ระดับ ที่ สอง คือ สาร สนเทศ แบบ กลุ่ม หรือ ที่ เรียก ว่า เวอร์กก รุฟ เป็น การ ใช้ สาร สนเทศ เพื่อ การ ทำ งาน รวม กัน ใน หมู่ คณะ หนึ่ง และ ระดับ ที่ สาม คือ สาร สนเทศ ระดับ องค์ กร ซึ่ง หมาย ถึง การ นำ องค์ กร ให้ บรรลุ วัตถุ ประสงค์ ที่ วาง ไว้ บุคลากร ของ องค์ กร นับ เป็น ทรัพยากร ที่ มี คุณ ค่า ยิ่ง บุคลากร ของ องค์ กร จึง เป็น สิ่ง ที่ ทุก องค์ กร ให้ ความ สำคัญ มี การ พัฒนา บุคลากร ให้ ก้าว หน้า และ สามารถ ตอบ สนอง การ ทำ งาน ของ องค์ กร ที่ มี การ ปรับ เปลี่ยน และ แข่ง ขัน ตลอด เวลา เป้า หมาย ที่ สำคัญ สำหรับ ระบบ สาร สนเทศ ส่วน บุคคล ก็ ต้อง การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ทำ งาน เพิ่ม คุณภาพ ของ งาน สร้าง บรรยากาศ สร้าง ความ สะดวก สบาย รวด เร็ว และ เอื้อ อำนวย ต่อ สภาพ การ แข่ง ขัน ที่ ต้อง ลด ต้น ทุน โดย รวม ของ องค์ กร เมื่อ ย้อน ดู จาก การ พัฒนา ระบบ ไมโคร คอมพิวเตอร์ หรือ ที่ เรียก ว่า พี ซี พัฒนา การ ทำ ให้ พี ซี เป็นเครื่องที่ มี ขีด ความ สามารถ ขึ้น การ ใช้ งาน พี ซี จึง เสมือน เป็น สิ่ง ที่ ช่วย เสริม สร้าง ประสิทธิภาพ ส่วน บุคคล ได้ เป็น อย่า งด ี พี ซี จึง เป็น ฮาร์ดแวร์ ที่ ตอบ สนอง ระบบ ข่าว สาร ส่วน บุคคล บุคลากร สามารถ ใช้ พี ซี เพื่อ เตรียม เอก สาร เตรียม ข้อ มูล ข่าว สาร ช่วย เรียก ค้น คำนวณ สร้าง ราย งาน หรือ ช่วย งาน ใน เรื่อง ที่ ต้อง ทำ ซ้ำ หลาย ๆ อย่าง ได้ ดี พี ซี จึง เป็น อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ที่ สนับสนุน ระบบ สาร สนเทศ บุคคล ได้ อย่าง ดี ยิ่ง พัฒนา การ ทางซอฟต์แวร์บน พี ซี ก็ สนับสนุน ให้ เกิด การ ทำ งาน ลักษระ สาร สนเทศ ส่วน บุคคล ซอฟต์แวร์บน พี ซี เป็น การ ใช้ งาน ง่าย เรียน รู้ เร็ว ใช้ ระบบ เชื่อม ต่อกับบุคคล และ ยัง เชื่อม ต่อ ใน ลักษณะ ที่ เป็น อุปกรณ์ สื่อ สาร ได้ เป็น อย่าง ดี การ ใช้ งาน ซอฟต์แวร์เหล่า นี้ จึง เป็น ที่ โปรแกรม สำเร็จ รูป ระบบ สาร สนเทศ ส่วน บุคคล จึง มี ซอฟต์แวร์สนับสนุน ใน ระดับ ให้ ผู้ ใช้ เรียก ใช้ ใน ลักษณะ เป็น โปรแกรม สำเร็จ รูป โปรแกรม เหล่า นี้ จึง เป็น ที่ นิยม และ ใช้ งาน กัน มาก ซึ่ง ได้ แก่ เวิร์ด โปรเซสเซอร์ ระบบ DTP - Desk Top Publishing โปรแกรม ตา ราง คำนวณ หรือสเปรด ชีต โปรแกรม แสดง ผลกรา ฟิกส์ โปรแกรม จัด การ ฐาน ข้อ มูล ส่วน บุคคล และ โปรแกรม สื่อ สาร ใน ยุค สมัย ปัจจุบัน ระบบ สื่อ สาร ข้อ มูล ข่าว สาร ได้ พัฒนา ไป มาก ความ จำ เป็น ของ การ ส่ง ข่าว สาร ระหว่าง บุคคล ใน การ ติด ต่อ สื่อ สาร ระหว่าง กัน มี มาก ขึ้น โดย เฉพาะ เมื่อ มีอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตภาย ใน องค์ กร การ ใช้ งาน คอมพิวเตอร์ เพื่อ การ สื่อ สาร ก็ มี มาก ขึ้น ระบบ สาร สนเทศ ส่วน บุคคล จึง รวม ไป ถึง การ ใช้ งาน ทางด้าน การ รับ ส่ง จด หมาย อิเล็กทรอนิกส์ การ เรียก ค้น ข้อ มูล ข่าว สาร การ ทำ งาน บน เครือ ข่าย การ โอน ย้าย ข้อ มูล ระหว่าง กัน ตลอด จน การ พูด คุย หรือ โต้ ตอบ กัน ผ่าน ทางเครือ ข่าย ยิ่ง เทคโนโลยี ใน ปัจจุบัน พัฒนา ไป มาก การ ใช้ งาน คอมพิวเตอร์ เพื่อ ประ โยชน์ ใน การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ยัง ทำ ได้ อีก มาก มาย เช่น การ ใช้ คอมพิวเตอร์ เป็น ที่ เก็บ บัน ทึก งาน ส่วน ตัว ใช้ เป็น Personal organizor ใช้ สำหรับ การ ลง นัด หมาย การ บัน ทึก ราย งาน ต่าง ๆ ขนาด ของ คอมพิวเตอร์ มี ขนาด เล็ก ลง จึง ทำ ให้ พก พา ไป ใช้ งาน ที่ ต่าง ๆ ได้ สะดวก แนวโน้มการ พัฒนา ซอฟต์แวร์ที่ ใช้กับคอมพิวเตอร์ ส่วน ตัว ยัง ก้าว หน้า ต่อ ไป หาก พิจารณา จาก ระบบ ปฏิบัติ การ ซึ่ง ส่วน ใหญ่ ใช้ กัน แบบวินโดว์ ผู้ ใช้ ใช้ งาน ได้ ง่าย ลด ระยะ เวลา การ เรียน รู้ โปรแกรม ประยุกต์ จำพวก เวิร์ด โปรเซสเซอร์ พัฒนา จน สามารถ จัด การ เอก สาร ได้ อย่าง ยอด เยี่ยม สามารถ ใส่ รูป ภาพ และ จัด การ เอก สาร ได้

ฮาร์ดแวร์ people were GM WEBSITE

 

 

 

สนใจติดต่อที่ http://sunyabaikawo.tri.tripod.com
tel 085-016-7112
นวัตกรรมเทคโนโลยคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ ความหมายของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บ การทำงานในระบบเครือแบบความเร็ว