Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มัลติมีเดีย เป็น เทคโนโลยี ที่ ได้ รับ การ พัฒนา ให้ ก้าว หน้า อย่าง รวด เร็ว มัลติ มีเดียเป็น เทคโนโลยี ที่ ใช้ คอมพิวเตอร์ แสดง ผล ใน ลักษณะ การ ผสม ของ สื่อ หลาย ชนิด เข้า ด้วย กัน ทั้ง ตัว อักษร รูป ภาพ เสียง ภาพ เคลื่อน ไหว วิดิโอ โดย เน้น การ โต้ ตอบ และ มี ปฏิสัมพันธ์กับผู้ ใช้ มัลติ มีเดียจึง ต้อง การ ช่อง สัญญาณ สื่อ สาร ที่ มี แถบ กว้าง สูง รอง รับ การ ทำ งาน แบบ สอง ทิศ ทาง โดย เน้น การ ย่น ย่อ ระยะ ทางจาก ที่ ไกล ๆ ให้ เสมือน อยู่ ชิด ใกล้ โต้ ตอบ กัน ได้ อย่าง รวด เร็ว มัลติ มีเดียมี องค์ ประกอบ ที่ สำคัญ อยู่ สี่ ประการ ประการ แรก คือ ต้อง มี คอมพิวเตอร์ ซึ่ง เป็นเครื่องมือ ที่ ทำ ให้ เรา เห็น หรือ ได้ ยิน และ สามารถ โต้ ตอบ มี ปฏิสัมพันธ์ ได้ ประการ ที่ สอง คือ มี การ เชื่อม โยง สื่อ สาร เพื่อ ทำ ให้ สื่อ ต่าง ๆ ไหล เข้า มา เชื่อม โยง เกี่ยว กัน และ นำ เสนอ ออก ไป ได้ ประการ ที่ สาม ต้อง มีเครื่องมือ ที่ ทำ ให้ เรา ท่อง ไป ใน เครือ ข่าย ที่ เชื่อม โยง ข่าว สาร ต่าง ๆ ประการ สุด ท้าย คือ มัลติ มีเดียต้อง เปิด ช่อง ทางให้ เรา ใน ฐานะ ผู้ ใช้ สามารถ สร้าง ประมวล ผล และ สื่อ สาร ข่าว สาร ต่าง ๆ ได้ หาก ขาด สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด ไป ก็ ไม่ สามารถ เรียก ว่า มัลติ มีเดียได้ เช่น ถ้า ขาด คอมพิวเตอร์ ที่ จะ ทำ ให้ เรา มี ปฏิสัมพันธ์ โต้ ตอบ ได้ สิ่ง นั้น ก็ จะ ไม่ ใช่มัลติ มีเดีย แต่ น่า จะ เรียก ว่า การ แสดง สื่อ หลาย สื่อ ถ้า ขาด การ เชื่อม โยง สื่อ สาร ก็ เหมือนกับเป็น ชั้น หนังสือ ถ้า ขาดเครื่องมือ หรือ ซอฟต์แวร์ที่ ทำ ให้ ท่อง ไป หรือ ให้ เรา มี ส่วน เข้า ไป ปฏิสัมพันธ์ ด้วย ก็ จะ เหมือนกับดู ภาพ ยนตร์ และ ถ้า ขาด ช่อง ทางที่ ให้ ผู้ ใช้ เข้า มี ส่วน ร่วม ได้ ก็ จะ เหมือนกับโทร ทัศน์ มัลติ มีเดียจึง เกี่ยว ข้องกับเทคโนโลยี หลาย อย่าง ที่ ประกอบ กัน ทั้ง เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และ ระบบ สื่อ สาร ข้อ มูล การ พัฒนา ของ เทคโนโลยี เหล่า นี้ ต้อง พัฒนา ให้ ก้าว หน้า ใน ทุก ทิศ ทา ง มัลติ มีเดียประกอบ ด้วย เทคโนโลยี การ สร้าง และ ประมวล ผลวิดิโอ ภาพ เคลื่อน ไหว เสียง ข้อ ความ ที่ ผสมกับภาพ และ เมื่อ มี การ สื่อ สาร ร่วม ด้วย ระบบ สื่อ สาร ข้อ มูล จึง ต้อง การ แถบ กว้าง ทางการ สื่อ สาร ที่ สูง และ ให้ มี การ รับ ส่ง ข้อ มูล ได้ เร็ว ลอง นึก ดู ว่า หาก ต้อง การ ส่ง หรือ รับ ข้อ มูล แบบมัลติ มีเดีย ภาพ เคลื่อน ไหวก็ ดี เสียง ก็ ดี จะ ต้อง มี ความ ต่อ เนื่อง จะ ขาด หาย เป็น ช่วง ๆ ไมได้ คุณภาพ ของ ระบบมัลติ มีเดียจึง เกี่ยว โยงกับระบบ สื่อ สาร เทคโนโลยีมัลติ มีเดียจึง อยู่ ที่ การ ประมวล ผล ข้อ มูล ซึ่ง ต้อง มี ความ รวด เร็ว สูง มาก ปัจจุบัน ซี พียูของ คอมพิวเตอร์ ส่วน ใหญ่ ได้ พัฒนา ไป จน สามารถ ประมวล ผล ข้อ มูล เหล่า นี้ ได้ ทัน สิ่ง ที่ สำคัญ ตาม มา คือ เทคโนโลยี การ บีบ อัด ข้อ มูล ข้อ มูลวิดิโอ ก็ มี เทคนิค การ บีบ อัด ที่ เป็น มาตร ฐาน เช่น MPEG ข้อ มูล เสียง ก็ มี เทคนิค การ บีบ อัด เป็น MIDI เป็น เสียง พูด ที่ บีบ อัด ด้วย ADPCM หรือ แม้ แต่ รูป ภาพ ก็ บีบ อัด เป็น GIF หรือ JPEG เป็น ต้น การบีดอัด ทำ ให้ รับ ส่ง ข้อ มูล ได้ เร็ว ขึ้น และ ยัง เก็บ ที่ ที่ เก็บ ที่ ความ จุ ลด ลง สำหรับ ระบบ สื่อ สาร ข้อ มูล ก็ ต้อง มี การ รับ ประกัน การ บริการ กล่าว คือ การ รับ ส่ง ข้อ มูล ระหว่าง ต้น ทางและ ปลาย ทาง ข้อ มูล ที่ ส่ง มี ลักษณะ เป็น สาย ธาร ดัง นั้น ข้อ มูล จะ ต้อง ถึง ปลาย ทางตาม กำหนด เวลา และ ให้ รูป แบบ ที่ ต่อ เนื่อง ได้ พัฒนา การ ของ ระบบ เครือ ข่าย ข้อ มูล ข่าว สาร จึง ต้อง ได้ รับ การ พัฒนา ให้ รอง รับ ใน ระบบ สื่อ สาร ข้อ มูล ทั่ว ไป เรา แบ่ง แยก การ รับ ส่ง เป็น สอง แบบ คือ โปรโต คอลที่ เชื่อม โยง (Connection Protocol) และ โปรโต คอลที่ ไม่ เชื่อม โยง (Connectionless Protocol) โปรโต คอลที่ เชื่อม โยง หมาย ถึง ก่อน การ รับ ส่ง สาย ธาร ของ ข้อ มูล จริง จะ ต้อง มี การ ตรวจ สอบ สำรวจ หา เส้น ทาง เพื่อ ให้ ตัว รับ และ ตัว ส่ง เชื่อม โยง กัน ให้ ได้ ก่อน จาก นั้น สาย ข้อ มูล จึง จะ ไหล ไป ตาม การ เชื่อม โยง นั้น ส่วน โปรโต คอลที่ ไม่ เชื่อม โยง อาศัย การ ส่งแพ็กเก็ตข้อ มูล ที่

 

ฮาร์ดแวร์ people were GM WEBSITE

 

 

 

สนใจติดต่อที่ http://sunyabaikawo.tri.tripod.com
tel 085-016-7112
นวัตกรรมเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ ความหมายของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บ การทำงานในระบบเครือแบบความเร็ว