Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่า สับ สน ! ระหว่าง คำ ว่า คอมพิวเตอร์ ไวรัสกับไวรัส ที่ เป็น เชื้อ โรค คอมพิวเตอร์ ไวรัส นั้น เป็น แค่ ชื่อ เรียก สำหรับ โปรแกรม ประเภท หนึ่ง ที่ มี พฤติกรรม คล้าย ๆ กับไวรัส ที่ เป็น เชื้อ โรค ที่ สามารถ แพร่ เชื้อ ได้ และ มัก ทำ อันตราย ต่อ สิ่ง มี ชีวิต ที่ มัน อาศัย อยู่ แต่ ต่าง กัน ตรง ที่ ว่า คอมพิวเตอร์ ไวรัส เป็น แค่ เพียง โปรแกรม เท่า นั้น ไม่ ใช่ สิ่ง มี ชีวิต เรา ลอง มา ดู ราย ละเอียด กัน หน่อย ดี ไหม เกี่ยวกับตัว ไวรัส คอมพิวเตอร์ นี้ ลอง ติด ตาม ดู

ไวรัส คือ โปรแกรม ชนิด หนึ่ง ที่ มี ความ สามารถ ใน การ สำเนา ตัว เอง เข้า ไป ติด อยู่ ใน ระบบ คอมพิวเตอร์ ได้ และ ถ้า มี โอกาส ก็ สามารถ แทรก เข้า ไป ระบาด ใน ระบบ คอมพิวเตอร์ อื่น ๆ ซึ่ง อาจ เกิด จาก การ นำ เอาดิสก์ที่ ติด ไวรัส จากเครื่องหนึ่ง ไป ใช้ อีกเครื่องหนึ่ง หรือ อาจ ผ่าน ระบบ เครือ ข่าย หรือ ระบบ สื่อ สาร ข้อ มูล ไวรัส ก็ อาจ แพร่ ระบาด ได้ เช่น กัน การ ที่ คอมพิวเตอร์ ใด ติด ไวรัส หมาย ถึง ว่า ไวรัส ได้ เข้า ไป ผัง ตัว อยู่ ใน หน่วย ความ จำ คอมพิวเตอร์ เรียบ ร้อย แล้ว เนื่อง จาก ไวรัส ก็ เป็น แค่ โปรแกรม ๆ หนึ่ง การ ที่ ไวรัส จะ เข้า ไป อยู่ ใน หน่วย ความ จำ ได้ นั้น จะ ต้อง มี การ ถูก เรียก ให้ ทำ งาน ได้ นั้น ยัง ขึ้น อยู่กับประเภท ของ ไว รัส แต่ ละ ตัว ปกติ ผู้ ใช้ มัก จะ ไม่ รู้ ตัว ว่า ได้ ทำ การ ปลุก คอมพิวเตอร์ ไวรัส ขึ้น มา ทำ งาน แล้ว จุด ประสงค์ ของ การ ทำ งาน ของ ไวรัส แต่ ละ ตัว ขึ้น อยู่กับตัว ผู้ เขียน โปรแกรม ไวรัส นั้น เช่น อาจ สร้าง ไวรัส ให้ ไป ทำลาย โปรแกรม หรือ ข้อ มูล อื่น ๆ ที่ อยู่ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ แสดง ข้อ ความ วิ่ง ไป มา บน หน้า จอ เป็น ต้น

บูตเซกเตอร์ไวรัส
Boot Sector Viruses หรือ Boot Infector Viruses คือ ไวรัส ที่ เก็บ ตัว เอง อยู่ ในบูตเซกเตอร์ ของดิสก์ การ ใช้ งาน ของบูตเซกเตอร์คือ เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ เริ่ม ทำ งาน ขึ้น มา ตอน แรก เครื่อง จะ เข้า ไป อ่านบูตเซกเตอร์ โดย ในบูตเซกเตอร์จะ มี โปรแกรม เล็ก ๆ ไว้ ใช้ ใน การ เรียก ระบบ ปฎิบัติ การ ขึ้น มา ทำ งาน อีก ที หนึ่ง บูตเซกเตอร์ไวรัส จะ เข้า ไป แทน ที่ โปรแกรม ดัง กล่าว และ ไวรัส ประเภท นี้ ถ้า ไป ติด อยู่ ใน ฮาร์ดดิสก์ โดย ทั่ว ไป จะ เข้า ไป อยู่ บริเวณ ที่ เรียก ว่า Master Boot Sector หรือ Parition Table ของ ฮาร์ดดิสก์นั้น ถ้าบูตเซกเตอร์ของดิสก์ใด มี ไวรัส ประเภท นี้ ติด อยู่ ทุก ๆ ครั้ง ที่บูตเครื่องขึ้น มา โดย พยายาม เรียก ดอสจากดิสก์นี้ ตัว โปรแกรม ไวรัส จะ ทำ งาน ก่อน และ จะ เข้า ไป ฝัง ตัว อยู่ ใน หน่วย ความ จำ เพื่อ เตรียม พร้อม ที่ จะ ทำ งาน ตาม ที่ ได้ ถูก โปรแกรม มา แล้ว ตัว ไวรัส จึง ค่อย ไป เรียกดอสให้ ขึ้น มา ทำ งาน ต่อ ไป ทำ ให้ เหมือน ไม่ มี อะไร เกิด ขึ้น

 

ฮาร์ดแวร people were GM WEBSITE

 

 

 

สนใจติดต่อที่ http://sunyabaikawo.tri.tripod.com
tel 085-016-7112
นวัตกรรมเทคโนโลยคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ ความหมายของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บ การทำงานในระบบเครือแบบความเร็ว