Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความจำเป็นของการใช้ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากที่ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่ง การทำงานพื้นฐานเป็นเพียงการกระทำกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสอง ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแม้แต่เป็นเสียงพูดก็ได้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นซอฟต์แวร์ เพราะเป็นลำดับขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งทำงานแตกต่างกันได้มากมายด้วยซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน ซอฟต์แวร์จึงหมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้
การที่เราเห็นคอมพิวเตอร์ทำงานให้กับเราได้มากมาย เพราะว่ามีผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาให้เราสั่งงานคอมพิวเตอร์ ร้านค้าอาจใช้คอมพิวเตอร์ทำบัญชีที่ยุ่งยากซับซ้อน บริษัทขายตั๋วใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในระบบการจองตั๋ว คอมพิวเตอร์ช่วยในเรื่องกิจการงานธนาคารที่มีข้อมูลต่าง ๆ มากมาย คอมพิวเตอร์ช่วยงานพิมพ์เอกสารให้สวยงาม เป็นต้น การที่คอมพิวเตอร์ดำเนินการให้ประโยชน์ได้มากมายมหาศาลจะอยู่ที่ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์จึงเป็นส่วนสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ หากขาดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทำงานได้ ซอฟต์แวร์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญมาก และเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้ระบบสารสนเทศเป็นไปได้ตามที่ต้องการ

เมื่อ มนุษย์ ต้อง การ ใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วย ใน การ ทำ งาน มนุษย์ จะ ต้อง บอก ขั้น ตอน วิธี การ ให้ คอมพิวเตอร์ ทราบ การ ที่ บอก สิ่ง ที่ มนุษย์ เข้า ใจ ให้ คอมพิวเตอร์ รับ รู้ และ ทำ งาน ได้ อย่าง ถูก ต้อง จำ เป็น ต้อง มี สื่อ กลาง ถ้า เปรียบ เทียบกับชีวิต ประจำ วัน แล้ว เรา มี ภาษา ที่ ใช้ ใน การ ติด ต่อ ซึ่ง กัน และ กัน เช่น เดียว กัน ถ้า มนุษย์ ต้อง การ จะ ถ่าย ทอด ความ ต้อง การ ให้ คอมพิวเตอร์ รับ รู้ และ ปฏิบัติ ตา ม จะ ต้อง มี สื่อ กลาง สำหรับ การ ติด ต่อ เพื่อ ให้ คอมพิวเตอร์ รับ รู้ เรา เรียก สื่อ กลาง นี้ ว่า ภาษา คอมพิวเตอร์ เนื่อง จาก คอมพิวเตอร์ ทำ งาน ด้วย สัญญาณ ทางไฟ ฟ้า ใช้ แทน ด้วย ตัว เลข 0 และ 1 ได้ ผู้ ออก แบบ คอมพิวเตอร์ ใช้ ตัว เลข 0 และ 1 นี้ เป็น รหัส แทน คำ สั่ง ใน การ สั่ง งาน คอมพิวเตอร์ รหัส แทน ข้อ มูล และ คำ สั่ง โดย ใช้ ระบบ เลข ฐาน สอง นี้ คอมพิวเตอร์ สามารถ เข้า ใจ ได้ เรา เรียก เลข ฐาน สอง ที่ ประกอบ กัน เป็น ชุด คำ สั่ง และ ใช้ สั่ง งาน คอมพิวเตอร์ ว่า ภาษาเครื่อ ง การ ใช้ ภาษาเครื่องนี้ ถึง แม้ คอมพิวเตอร์ จะ เข้า ใจ ได้ ทัน ที แต่ มนุษย์ ผู้ ใช้ จะ มี ข้อ ยุ่ง ยาก มาก เพราะ เข้า ใจ

ฮาร์ดแวร people were GM WEBSITE

 

 

 

สนใจติดต่อที่ http://sunyabaikawo.tri.tripod.com
tel 085-016-7112
นวัตกรรมเทคโนโลยคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ ความหมายของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บ การทำงานในระบบเครือแบบความเร็ว