Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การ ที่ ระบบ เครือ ข่าย มี บท บาท และ ความ สำคัญ เพิ่ม ขึ้น เพราะ ไมโคร คอมพิวเตอร์ ได้ รับ การ ใช้ งาน อย่าง แพร่ หลาย จึง เกิด ความ ต้อง การ ที่ จะ เชื่อม ต่อ คอมพิวเตอร์ เหล่า นั้น ถึงกับเพื่อ เพิ่ม ขีด ความ สา มาร ถของ ระบบ ให้ สูง ขึ้น เพิ่ม การ ใช้ งาน ด้าน ต่าง ๆ และ ลด ต้น ทุน ระบบ โดย รวม ลง มี การ แบ่ง ใช้ งาน อุปกรณ์ และ ข้อ มูล ต่าง ๆ ตลอด จน สามารถ ทำ งาน ร่วม กัน ได้ สิ่ง สำคัญ ที่ ทำ ให้ ระบบ ข้อ มูล มี ขีด ความ สามารถ เพิ่ม ขึ้น คือ การ โอน ย้าย ข้อ มูล ระหว่าง กัน และ การ เชื่อม ต่อ หรือ การ สื่อ สาร การ โอน ย้าย ข้อ มูล หมาย ถึง การ นำ ข้อ มูล มา แบ่ง กัน ใช้ งาน หรือ การ นำ ข้อ มูล ไป ใช้ ประมวล ผล ใน ลักษณะ แบ่ง กัน ใช้ ทรัพยากร เช่น แบ่ง กัน ใช้ ซี พีย ู แบ่ง กัน ใช้ ฮาร์ดดิสก์ แบ่ง กัน ใช้ โปรแกรม และ แบ่ง กัน ใช้ อุปกรณ์ อื่น ๆ ที่ มี ราคา แพง หรือ ไม่ สามารถ จัด หา ให้ ทุก คน ได้ การ เชื่อม ต่อ คอมพิวเตอร์ เป็น เครือ ข่าย จึง เป็น การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ใช้ งาน ให้ กว้าง ขวาง และ มาก ขึ้น จากเดิม การ เชื่อม ต่อ ใน ความ หมาย ของ ระบบ เครือ ข่าย ท้อง ถิ่น ไม่ ได้ จำกัด อยู่ ที่ การ เชื่อม ต่อ ระหว่างเครื่องไมโคร คอมพิวเตอร์ แต่ ยัง รวม ไป ถึง การ เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ รอบ ข้าง เทคโนโลยี ที่ ก้าว หน้า ทำ ให้ การ ทำ งาน เฉพาะ มี ขอบ เขต กว้าง ขวาง ยิ่ง ขึ้น มี การ ใช้เครื่องบ ริ การ แฟ้ม ข้อ มูล เป็น ที่ เก็บ รวบควมแฟ้ม ข้อ มูล ต่าง ๆ มี การ ทำ ฐาน ข้อ มูล กลาง มี หน่วย จัด การ ระบบสือสาร หน่วย บริการ ใช้เครื่องพิมพ์ หน่วย บริการ การ ใช้ ซี ดี หน่วย บริการ ปลาย ทาง และ อุปกรณ์ ประกอบ สำหรับ ต่อ เข้า ใน ระบบ เครือ ข่าย เพื่อ จะ ทำ งาน เฉพาะ เจาะ จง อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง ใน รูป เป็น ตัว อย่าง เครือ ข่าย คอมพิวเตอร์ ที่ จัด กลุ่ม เชื่อม โยง เป็น ระบบ

เครือ ข่าย คอมพิวเตอร์ คือ การ นำ เอา คอมพิวเตอร์ หลาย ๆ เครื่อง ต่อ เชื่อม โยง ให้ มี การ สื่อสาร ข้อ มูล ระหว่าง กัน การ เชื่อม โยง เครือ ข่าย คอมพิวเตอร์ เข้า หา กัน ก็ ด้วย เหตุผล ที่ ราคา ของ คอมพิวเตอร์ ถูก ลง และ ต้อง การ เพิ่ม ขีด ความ สามารถ ของ ระบบ โดย รวม หรือ ที่ เรียก ว่า การ สร้าง มูล ค่า เพิ่ม เพราะ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เพียง อย่าง เดียว ก็ ทำงาน ได้ ใน ตัว เอง อย่าง หนึ่ง แต่ เมื่อ ต่อ รวม กัน จะ ทำงาน ได้ เพิ่ม ขึ้น มี การ ใช้ ทรัพยากร ร่วม กัน แลก เปลี่ยน ข้อ มูล ข่าว สาร ระหว่าง กัน ทำ ให้ เกิด ความ สะดวก สบาย ใน การ ใช้ งาน มี ความ รวด เร็ว เพิ่ม ขึ้น การ ทำงาน ใน สำนัก งาน ก็ เช่น เดียว กัน ที่ จำเป็น ต้อง มี การ แลก เปลี่ยน ข้อ มูล ข่าว สาร ระหว่าง กัน ภาย ใน โต๊ะ ทำงาน ตัว หนึ่ง เสมือน จุด การ ประมวล ผล การ วิเคราะห์ การ แยก แยะ ข้อ มูล ข่าว สาร แล้ว ส่ง ต่อ ให้ โต๊ะ อื่น ๆ หรือ หน่วย อื่น ๆ ต่อ ไป การ เชื่อม โยง เครือ ข่าย เป็น ระบบ ก็ เช่น เดียว กัน เป็นการ เชื่อม โยง ระบบ ประมวล ผล หรือ คอมพิวเตอร์ หลาย ๆ ระบบ เข้า ด้วย กัน ระบบ สำนัก งาน อัตโนมัติ จึง เป็น เรื่อง ของ การ ประมวล ผล ใน จุด ต่าง ๆ แล้ว ส่ง ข้อ มูล เข้า หา กัน ผ่าน ทาง เครือ ข่าย

ฮาร์ดแวร์ people were GM WEBSITE

 

 

 

สนใจติดต่อที่ http://sunyabaikawo.tri.tripod.com
tel 085-016-7112
นวัตกรรมเทคโนโลยคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ ความหมายของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บ การทำงานในระบบเครือแบบความเร็ว